Liturgické oznamy

P1110314

            V  týždni od     10. Júna   do   –     16. júna    –  2019   budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne:  Pondelok:         10.06 .2019   o  18.00  Utorok:       

Voľné pracovné miesto

  Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na prvé ustanovujúce zasadnutie  zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré saa bude konať v pondelok 10.12.2019 o 17:00 hod. Program tohto zasadnutia si môžete prezrieť kliknutím na nasledovný odkaz :OZ pondelok

Voľné pracovné miesta

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ –

Adventný čas vo Vydrníku

Vianoce nám už nezadržateľne klopú na dvere. Ak ešte nemáte darčeky pre všetkých, ktorých chcete obdarovať alebo by ste chceli tento predvianočný čas stráviť príjemne v kruhu dobrých ľudí, 16.12.2018 o 13:00 hod môžete zažiť  úžasnú predvianočnú atmosféru ak navštívite

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Vydrník zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie. Viac sa dozviete tu :Oznámenie o začatí

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e na 1 pracovné miesto

Návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania. územné rozhodnutie začatie chodník (1)  

Pozvánka OZ – 16.08.2019

Pozývam Vás na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok  16.08.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod Program: Pozvánka OZ .16.08 2019  

Vyhlásenie výberového konania

Obec Vydrník v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na 8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Výberové konanie Vydrník MOPS 2019  

Zasadnutie OZ vo Vydrníku

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 19.07.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 1800 hod. Pozvánka na OZ 19.07.2019

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník č.55, 059 14  vyhlasuje výberové konanie na  pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.07.2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky  na Obecnom úrade vo Vydrníku. Oznam o vyhlaseni VK- Vydrník

Rozhodnutie – verejná vyhláška

Rozhodnutie –  verejná vyhláška   –  Rozhodnutie – verejná vyhláška

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 21.06.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod. Program: Pozvánka OZ 21.06.2019

Poverenie starostu obce

  Poverenie starostu obce

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky „Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV obce Vydrník“ Výzva na predloženie ponuky _Vydrnik kanal ČOV Vydrník- situácia kanalizácie